martes, 31 de marzo de 2009

Riscos laborais2

o debuxo ten moitos riscos laborais dos cales subliñamos:

1- A muller que baixa pola escaleira e pode tropezar.
2- o home que está fumando ó lado dun aparato eléctrico cerca dun cartel que prohibe fumar.
3- o home que leva un vidro nas mans sen usar guantes.
4- un home transporta a outra nun carro e ten dediante ferramentas tiradas polo chan que pode facer que tropece e caiga.
5- un home está pasando cunha escaleira entre un cable que anda tirado polo chan.
6- outro home leva un golpe na cabeza por non levar un casco.
7- un home está pintando cun comprersor e está fumando ó mesmo tempo.
8- un grúa que leva tubos de ferro por encima donde pasan dous homes nun carro.
9- Dous homes subidos na tarima de madeira.

10- unha máquina que está enchufada con varios caldeiros de auga o seu lado podendo provocar un cortocircuito.

11- cables electricos sen protección ningunha.
12-unha peza

Riscos laborais

lunes, 9 de marzo de 2009

EXERCICIO DO IVE

1.a)I.V.E SOPORTADO(ou compras)

90000 €*16%=14400€ + 30000€*7%=2100€+40000€*4%=1600€ A continuación se suman os resultados 14400€+2100€+1600€=18100€

1.b)I.V.E REPERCUTIDO(ou vendas)

160000€*16%=25600€+25000€*7%=1750€ A continuación se suman os resultados despois de facer os tantoa por cento como o anterior:25600+1750=27350€

Logo temos que hallar a diferenza que é o que a empresa debe ingresar :

27350€-18100€=9250€

Prazo que dispón para presentar a liquidación :

Recargas máis intereses

A liquidación trimestral do IVE, e cubre o correspondente modelo 300 é :
o 1 de xullo o 20 de xullo.


jueves, 26 de febrero de 2009

Execicio do I.R.P.F.

1º)parte do exercicio

Dentro do Grupo 967, o Epígrafe 967.1 clasifica a actividade das “Instalaciones deportivas”, e o Epígrafe 967.2 a actividad da “Escuelas e servizos de perfeccionamiento do deporte”.

Dentro do Grupo 968, o Epígrafe 968.1 clasifica a actividade das “Instalaciones para a celebración de espectáculos deportivos”.

2º)parte do exercicio


Actividade: Escolas e servizos do perfeccionamento do deporte.
Epígrafe IAE: 967.2

Rendemento anual
Módulo Definición Unidade por unidade antes da amortización (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 7.035,55 * 4 =28142´20

2 Persoal non asalariado Persoa 14.215,95 * 2 =28431´9


3 Superficie do local m2 34,01 * 300m2 = 10203

Rendemento neto previo =66777´1

Despois calculamos o rendemento reducido mediante a taboa establecida na orde misterial de novembro 2009

Elementos de transportes:19800*25%= que é o coeficiente lineal máximo :4950€

Equipos para proceso de datos :son os ordenadores como son 2 e porque xa amortizou o 80% durante os dous anos lle queda o 20%para chegar a 100% e sería 11oo€cada ordenador *20 pero como son dous:
1100+ 1100= 2200€ se fará:2200*20%=440€

Edificios e outras construccións,será o local=120000 * 5%coeficiente lineal máximo=6000€ que tamén se pode facer por anos será:
120000*20 anos =6000 porque para chegar a 100entr 5 de 20 anos.

Calculamos o rendemento neto reducido :


o rendemento previo menos os tres resultados :66777´1-(4950-440-6000)= 55387´13€

Calculamos o exceso sobre o rendemento neto reducido:

Buscamos o índice corrector de exceso dunha escola deportiva que é de:37067´30

restamos o rendemento neto que è 55387´10 -37067´30 que é o índice corrector dunhsa escola deportiva e da.18319´80€

A orde establece que sobre o exceso debe aplicarse o índice 1´3;polo tanto:
O rendemento é:18319´80+1´3=23815´74€

se suman a continuación os dous excesos.
Por iso o rendemento neto é:
37067´30+23815´74=60883´04€

37067´30+23815´74=60883´04€


3º)parte:3.

- Cando deberá presentar a declaración?. En que momento deberá efectuar os pagos fraccionados do I.R.P.F e de que cantidade?. Que modelo debe cubrir e onde pode atopalo?.

1º) - A declaración efectúase nos meses dende o 1 de maio o 30 de xuño.

2)º-Os pagos fraccionarios efectúanse mediante o impreso:

_Modelo 131 para o réxime de estimación obxectiva.

4º)-A cantidade determínase no caso do empresario individual , cómpre determinar o rendemento neto das actividades económicas e , a partir desta cifra, a cota tributaria que se debe pagar.
Determinación do rendemento da actividade empresarial,o empresario individual debe acollerse a un dos seguintes sistemas e a que nos pide é a de estimación obxectiva Este sistema de determinación dos rendementos netos ,trátase dun método voluntario ten uns ingresos íntegros superiores de a 450759,08€.

Oseñor Montes tería que cumprimentar o modelo 131 da seguinte forma:

miércoles, 18 de febrero de 2009

PRIMEROS AUXILIOS


R.C.P.

O tratamento do PCR ten dous niveis fundamentais:
Básica e Avanzada -------------------------------------------------------------------------------- RCP Básica:

Comprende as manobras (elementais pero eficaces) de substitución das funcións cardíaca e respiratoria que poden levar a cabo sen necesidade de ningún instrumental. Pode aprendelo calquera persoa maior de 10 anos. Debe incorporarse como elemento obrigado da formación do cidadán. Desde o inicio do PCR só disponse duns 4 minutos para iniciar o tratamento. Se as persoas próximas á vítima non saben como actuar, a intervención posterior dos Sistemas de Emerxencia Médica (SEM) será, probablemente estéril.

RCP Avanzada:
Queda reservada a profesionais sanitarios cualificados que contan co equipo necesario para o restablecemento e estabilización das funcións vitais interrompidas. Os elementos que se consideran esenciais para unha correcta atención ás situacións de emerxencia vital constitúen o que se denominou Cadea de Supervivencia. Todos son imprescindibles e actúan secuencialmente.
Por orde son:

Alerta do SEM RCP básica Desfibrilación RCP avanzada e coidados post RCP.

Anatomia das vías Respiratorias e Ruta do aire na RCP

Paro Respiratorio Signos e Síntomas:
Ausencia de respiración
Cor morada (cianosis) en beizos e uñas Perda de coñecemento
Pulso rápido (taquicardia) e débil (hipotensión).

Tratamento: Manobra de Respiración Artificial

Causas de Paro Respiratorio:
Asfixia por inmersión Traumatismo en tórax e/ou cranioencefálico
Shock
Insolación ou congelamiento
Queimaduras
Obstrución da laringe por caída da lingua
Deficiencia de Osíxeno no aire respirable
Ataques Cardíacos Corpos estraños en vías respiratorias.
Inhalación de vapores ou gases
Estrangulamiento
Intoxicacións Doses excesivas de medicamentos
Reacción alérxica grave a medicamentos ou picadura de insectos

Paro Cardio - Respiratorio O paro Cardiorespiratorio

É a interrupción repentina e simultánea da respiración e o funcionamento do corazón. En determinadas circunstancias, pode producirse un paro respiratorio e o corazón funcionará durante 3 a 5 minutos, logo sobrevén o paro cardíaco. Tamén pode ocorrer o caso contrario e iniciarse un paro cardíaco, nese caso, preséntase cási simultaneamente o paro respiratorio .

Causas de Paro Cardio - Respiratorio:

Paro Respiratorio
Ataque Cardíaco
Hipotermia Shock Traumatismo cranioencefálico ou torácico Electrocución Hemorraxia severa Deshidratación

Signos e Síntomas do Paro Cardio - Respiratorio:

Ausencia de pulso e respiración
Pel pálida, suorenta e fría, ás veces cianótica
Perda de coñecemento
Pupilas dilatadas parcialmente.
Aos 2 ou 3 minutos, a dilatación é total e non reaccionan á luz

FASE DIAGNÓSTICA NA REANIMACION CARDIO - PULMONAR

Determinar se a persoa está inconsciente Determinar se existe paro respiratorio Determinar se existe paro circulatorio

MANOBRAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR EN ADULTOS A Reanimación Cardiopulmonar baséase en tres manobras de rescate:


A. B. C.

Apertura da vía aérea
Respiración boca a boca
Circulación

A. Apertura da vía aérea
B Respiración Boca Boca


Ocluya as fosas nasais da vítima cos dedos
Apoie a súa boca sobre a da vítima (mantendo a unión selada pola presión) e sopre con intensidade, coma se estivese a inflar un globo

C CirculaciónLogo das dúas respiracións da manobra B, tómelle o pulso. Para situalo, coloque os dedos sobre a Mazá de Adán e deslíceos até o asuco que está ao seu lado.

SE NON HAI PULSO: INICIE A REANIMACIÓN

Sitúe o bordo inferior das costelas e percórraas até onde se une co esternón. Sinale con dous dedos o lugar (ten que quedar a punta do esternón cuberta por eses dous dedos), coloque a outra man a continuación dos dedos.
Inicie as compresiones empuxando o esternón cara abaixo de 3 a 5 centímetros

é moi importante:

Manter os brazos perpendicularmente sobre o esternón.
Non flexionar os brazos en cada compresión.
Non facer rebotar as mans sobre o esternón (ocasionaríalle lesións internas).
Non entrecruzar as mans.Ritmo e Sincronización da Manobra

Alterne 2 respiracións con 15 compresiones a un ritmo de 80 a 100 por minuto

Ao cabo de 4 ciclos (2 respiracións e 15 compresiones) verifique se ten pulso.

Non interrompa a RCP por ningunha razón ata que chegue o equipo médico especializado

Cadea da Vida

Determinar a inconsciencia
Chamar ao Servizo de Emerxencia Médica da zona
Apertura da vía aérea
Determinar o paro respiratorio (Miro, Sinto, Escoito)
Respiración Boca a Boca
Determinar o paro circulatorio (verificar se ten pulso)
Circulación


Técnicas de RCP


1. Permeabilidade da vía aérea.


2. Intubación orotaqueal (IOT).


3. Masaxe cardíaca.


4. Vías de administración de fármacos


. 5. Fármacos.


6. Protocolos específicos.


7. Outros procedementos.


Permeabilidade da vía aérea.

Colocar o paciente en decúbito supino sobre unha superficie dura.


Hiperextensión da cabeza e tracción do mentón xunto con abertura da boca.


Retirada de próteses dentais e corpos estraños da boca.


Introdución dunha cánula de Guedel (tubo de Maio).


Aspiración das secreciones con sonda.


Conectar o Ambú ao fluxo de osíxeno (10 - 12 litros x minuto).?


A frecuencia de ventilación será de 20 insuflaciones por minuto, cunha relación inspiración/espiración de 1:2. Con estas manobras empezamos a ventilar ao paciente en espera da IOT .

Manobra fronte-mentón
http://images.google.es/images?um=1&hl=es&q=TECNICAS+DE+RCP&start=20&sa=N&ndsp=20


http://www.formacionsanitaria.com/cursos/tallerSVITAL/manual/manual_rcp-2.pdf

http://members.tripod.com/RENDILES/RCP.htmllunes, 16 de febrero de 2009

Imposto De Sociedades

AGENCIA TRIBUTARIALOTERÍA DE NADAL 128254-PARTICIPACIóNS DE LOTERÍA PARA CLIENTES

Unha sociedade compra décimos de lotaría e fai participacións que regala aos seus clientes, non quedándose con ningunha.Celebrado o sorteo, resulta premiado o número que comprou a sociedade. O importe dos décimos comprados é gasto fiscalmente deducible para determinar a base impoñible do Imposto sobre Sociedades?

RESPOSTA:
O artigo 14 do LIS refírese aos gastos que non terán a consideración de fiscalmente deducibles e, en relación co caso exposto, é preciso atender ao apartado 1.e) de devandito artigo:

1. Non terán a consideración de gastos fiscalmente deducibles:
e) Os donativos e liberalidades.
No entenderanse comprendidos nesta letra os gastos por relacións públicas con clientes ou provedores nin os que con arranxo aos usos e costumes efectúense con respecto ao persoal da empresa nin os realizados para promocionar, directa ou indirectamente, a venda de bens e prestación de servizos, nin os que se achen correlacionados cos ingresos.
O artigo 19.3 do LIS condiciona a deducibilidad fiscal dos gastos nos seguintes termos:
3. Non serán fiscalmente deducibles os gastos que non se imputaron contablemente na conta de perdas e ganancias .
e) do LIS non considera comprendidos entre os donativos e liberalidades non deducibles. Por tanto, serán fiscalmente deducibles para calcular a base impoñible do Imposto sobre Sociedades.
Doutra banda, non terá transcendencia fiscal nin o cobro do premio que correspondeu á lotaría entregada aos clientes e provedores nin o seu pago aos titulares das participacións.
NORMATIVA: Artigo 14 TRLIS Real Decreto Lexislativo 4 / 2004 , de 05 de marzo de 2004 . Artigo 19 TRLIS Real Decreto Lexislativo 4 / 2004 , de 05 de marzo de 2004 .

Consulta do D.G.T. 2550 - 03 , de 30 de decembro de 2003
https://www5.aeat.es/é13/S/IAFRIAFRC09F
REFERENCIA:

128254-PARTICIPACIóNS DE LOTERÍA PARA CLIENTES


MULTAS DE TRÁFICO:

A multa de tráfico por valor de 200 euros non é deducible, como asi o establece a resolución da A.E.A.T con número de referencia 124433:

https://www5.aeat.es/es13/S/IAFRIAFRC05F/?
VUELTA=0&INICIO=1&PAGINA=001&APLICACION=ASIINFORMACION Y ASISTENCIA(GESTION.T.)&SUBSISTEMA=CONCONSULTAS&TITULO=00082&LITTITULO=IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES R.D.LEG. 4/2004 &PATITU=001&CAPITULO=01253&LITCAPITULO=BASE IMPONIBLE &PACAPI=001&SUBCAPI=00355&LITSUBCAPI=GASTOS NO DEDUCIBLES &PASUBC=001&REFERENCIA= 124433&LITREFERENCIA=MULTAS Y SANCIONES &PROGRAMA=IAFRC09F

126101-DONATIVOS A FEDERACIóNS E CLUBS DEPORTIVOS

PREGUNTA:
Características dos donativos efectuados por sociedades anónimas deportivas en favor de federacións deportivas españolas, territoriais de ámbito autonómico e clubs deportivos para a promoción e desenvolvemento de actividades deportivas non profesionais.

RESPOSTA: Son gasto deducible sen operar limite algún sobre a base impoñible. Engloba só a cantidades, non sendo partida deducible as doazóns de bens
.
A entidade doante só pode ser unha sociedade anónima deportiva. Esíxese un vínculo contractual oneroso entre as sociedades anónimas deportivas e as federacións e clubs deportivos para a realización do obxecto e finalidade das referidas federacións e clubs deportivos NORMATIVA
: Artigo 14 TRLIS Real Decreto Lexislativo 4 / 2004 , de 05 de marzo de 2004

https://www5.aeat.es/é13/S/IAFRIAFRI01F
REFERENCIA: 126101-DONATIVOS A FEDERACIóNS E CLUBS DEPORTIVOS
os axustes necesarios para a determinación de base impoñible consisten en sumarlle o beneficio antes de impostos o importe da multa.

se calcula:Base impoñible previa:Beneficio antes de imposto + multa: 35000+200:35200euros

jueves, 5 de febrero de 2009

Como Se Fai Unha Carta De Presentación

CARTA DE PRESENTACIÓN
1.- INTRODUCCIÓN
A carta de presentación é un instrumento de contacto coa empresa, debe ir sempre acompañado do curriculum e o seu obxectivo é coincidente co mesmo: obter unha entrevista de selección. Na carta explicaremos de forma breve o que sabemos facer e o que desexamos, a mensaxe ten que ir sempre moi claro: "Escríbolles porque estou verdadeiramente interesado no traballo que me ofertan".

2.- REDACCIÓN

A primeira fonte de información que posúe a empresa de nós é a carta de presentación, por iso ten que dar unha impresión favorable e positiva axudándonos para conseguilo dunha serie de formalismos. Non debe ocupar máis dunha páxina de igual calidade, cor e tamaño que o curriculum.
Imprimida en papel branco, formato
DIN-A4. Texto xustificado. Ao dobrar a carta pór as letras cara a fóra. Evitar frases longas e/ou encadeadas así como as enunciaciones negativas. O texto estará ordenado en tres ou catro parágrafos deixando amplo espazos entre eles. Datos persoais: Nome e apelidos, domicilio e teléfono de contacto. Datos da empresa: Nome da empresa, nome e apelidos da persoa de contacto ou dirixirse ao Dpto. de Recursos Humanos, domicilio. Data: Pór primeiro a localidade e despois dunha coma o día, o mes e o ano.
Exemplo: "Madrid, a 5 de agosto de 2000".

E despois de pon a referencia que aparece na oferta se se dá o caso. Saúdo inicial: Iniciar con: "á atención de" ou "A/A de ou Estimado Sr." ou "Moi Sr. meu".
Expor o motivo polo que nos diriximos a esa empresa. 1er parágrafo: Serve para darse por decatado da oferta de traballo mencionando a fonte de información e débese escribir en primeira persoa. 2º parágrafo: Resumo de calidades. Indicar cumprimento de requisitos e cousas que se valoran. E definir porque se está capacitado para o posto.
3er parágrafo:

Solicitar participar no proceso de selección ou unha entrevista persoal. Deixar claro que es a persoa idónea para o posto. Saúdo de despedida: Ten que ser correcto e sinxelo. Firma centrada. * Non esquezas asinar a carta e quedarche cunha copia. * A carta de presentación debe ser distinta para cada oferta, debe estar adaptada.
3.- CONSELLOS PARA FACER A CARTA DE PRESENTACIÓN

Cando se nota que esa carta é xenérica, acaba normalmente na papeleira Ten un persoal de carta modelo, pero terás que ir personalizándoa para cada empresa. Repasa as faltas de ortografía, así como a redacción. Evita dirixir a carta "A quen lle poida interesar" ou "A quen corresponda" "Distinguidos Señores", etc... A linguaxe non debe ser nin demasiado burocrático nin demasiado coloquial .
Tenta non utilizar sempre o mesmo pronombre, que sexa unha carta dinámica, que non lle entren ganas á persoa que a recibiu, de acabala sen habela leido. Indicar: "Adxunto a esta carta, teñen o meu Currículo Vitae, por se fóra do seu interese...." "Achégolle o meu Currículo Vitae para que o poida examinar se o desexa". Evitar dar ordes á persoa que está a ler a carta, nin suxestións.

4.- EXEMPLO
Mikel Galarza Ezkiagac/ Gipuzkoa, 1320800 ZarautzTel.: (96) 00 00 00 LACTOM, S.L.Avda. Navarra, s/n20800 Zarautz Zarautz, 9 de xaneiro de 1996.
Moi Sres meus: Lin con interese a oferta de emprego que Vds. publicaron no diario "-----" do día 7 de xaneiro do presente, solicitando programadores.

Esta é a razón pola que me dirixo a Vds. coa intención de ofrecerlles os meus servizos. De acordo coa miña formación e experiencia profesional e como pode comprobar no curriculum que lle achego, considérome capacitada para traballar en devandito posto. Por todo iso, desexaría participar no proceso de selección convocado. Esperando recibir noticias en breve prazo, saúdolles atentamente.

Fdo. Mikel Galarza Ezkiaga